Jump to the main content block

Han-Lin,L  Dong-Ming,Haung   Zong-Song,Wang   Jhih-Ciang,Huang  Cyong-Yi,Fu   

Wei-Lin,Li   Shih-Ming,Jhang   Jhen-Yin,Liou   Jin-Cai,Lyu  

Wu,Siou-Fong   Jia-Ru,Lin   Yu-Chang,Syu   Jhen-Ying,Su   Ji-Cyuan,Chen   

Siou-Jyu,Jhang   Bo-Jyun,Chen   Jhou-Fong,Huang

 

描述: C:\Users\User\Downloads\師資陣容\師資表-李翰林.jpg

 

NameHan-Lin,Li

TitleDirector

Telephone#4130

ResumeDetailed resume 個人網站

E – mail : hanlinl@hotmail.com

   

 

NameZong-Song,Wang

Title Associate Prof.

Telephone#1500

ResumeDetailed resume

E – mail : tswang@tajen.edu.tw

 

NameDong-Ming,Haung 

TitleAssistant Prof.

Telephone#4133

ResumeDetailed resume

E–mail  tungming@tajen.edu.tw

 

NameCyong-Yi,Fu

Title Assistant Prof.

Telephone4205

ResumeDetailed resume

E – mail : chyifu@tajen.edu.tw

 

NameJhih-Ciang,Huang

Title Assistant Prof.   

Telephone3116Detailed resume

ResumeDetailed resume

E – mail : huangcc@tajen.edu.tw

 

NameShih-Ming,Jhang

Title Assistant Prof.

Telephone#4302/4302

ResumeDetailed resume

E – mail : smchang@tajen.edu.tw

 

NameWei-Lin,Li 

Title Assistant Prof.

Telephone#2267

ResumeDetailed resume

E – mail : wllee@tajen.edu.tw

 

NameJin-Cai,Lyu

Title Lecturer

Telephone1501

ResumeDetailed resume

E – mail : ctleu@tajen.edu.tw

 

NameJhen-Yin,Liou

Title Lecturer

Telephone#4311

ResumeDetailed resume

E – mail : janeliu@tajen.edu.tw

 

NameJia-Ru,Lin

Title Assistant Prof.

Telephone2025

ResumeDetailed resume

E – mail : jlchia@tajen.edu.tw

 

NameWu,Siou-Fong

Title Lecturer

Telephone2023

ResumeDetailed resume  

E – mail : sfwu@tajen.edu.tw

 

NameJhen-Ying,Su

Title Associate Prof.

Telephone#2609

ResumeDetailed resume

E – mail : cysu@tajen.edu.tw

 

NameYu-Chang,​Syu

TitleProf.

Telephone

ResumeDetailed resume

E – mailsymvic95@yahoo.com.tw

 

NameSiou-Jyu,Jhang

Title Lecturer

Telephone

ResumeDetailed resume

E – mail : candy9372@gmail.com

 

NameJi-Cyuan,Chen

Title Assistant Prof.

Telephone

ResumeDetailed resume

E – mail : steven@tajen.edu.tw

 

NameJhou-Fong,Huang

Title Lecturer

Telephone

ResumeDetailed resume

E – mail a001432@oa.pthg.gov.tw

NameBo-Jyun,Chen

Title Lecturer

Telephone

ResumeDetailed resume

E – mail q198198@gmail.com